Loading…
avatar for Krystal Zaragoza

Krystal Zaragoza

Shoreline Community College
Part-Time Instructor, Communication
krystal.a.zaragoza
Thursday, March 28
 

8:00am PDT

8:45am PDT

9:00am PDT

10:00am PDT

11:00am PDT

11:45am PDT

1:00pm PDT

3:00pm PDT

5:00pm PDT

 
Friday, March 29
 

8:00am PDT

9:00am PDT

10:00am PDT

11:00am PDT

11:45am PDT